news
|
Event
|

PMCU welcomes participants to the CERTIFIED INNOVATION MANAGER: CIM workshop.

Date

27 Nov 17-27 Nov 17

Location

SAMYAN

3 พ.ย. 2560 ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย
คุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
โครงการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ในพื้นที่การดูแลของมหาวิทยาลัยตลอดจนพัฒนาชุมชนเมืองโดยรอบ
ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดำเนินงาน
ในฐานะการเป็น MetGE (เดอะเมตซ์) ของ กฟน. โดยมี รศ.ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องประชุม MC ชั้น 3 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะในครั้งนี้ ถือเป็นการ
เริ่มต้นขับเคลื่อนการเป็น MetGE (METRO GRID ENABLER) หรือระบบจัดการโครงข่าย
ไฟฟ้ามหานครของ กฟน.อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นที่ของจุฬาฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ครอบคลุมการพัฒนาในด้านสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย

– พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
– การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) เพื่อเกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
– ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) อยู่ร่วมกันในมาตรฐานชีวิตที่ดี
– สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน
– เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) สร้างความสามารถในการแข่งขันและลงทุน
– อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ตอบสนองการใช้งานอาคารเต็มประสิทธิภาพ
– นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) ที่ใช้ได้จริงและมีผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง

 

Share

News & Events