news
|

เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร พื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (Sandbox)

Date

01 Jan 70-01 Jan 70

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เปิดรับฟังความคิดเห็นการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
โครงการให้เอกชนดำเนินโครงการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร
พื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
ด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย (Sandbox)

ระหว่าวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2565

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 0-2218-1684 ในวันและเวลาราชการ

ดูร่างข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
ดูร่างสัญญาต่างตอบแทนโครงการติดตั้งระบบ

Share

News & Events