news
|

สามย่านสมาร์ทซิตี้ บรรยายความรู้ “พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)” ให้แก่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

Date

08 Jun 23-08 Jun 23

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ (Samyan Smart City) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายความรู้ในหัวข้อพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ให้แก่บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ Kloud Kbank สยามสแควร์

หลังจากจบการบรรยาย ดร.สมบัติ วนิชประภา และทีมงานจากส่วนพัฒนาธุรกิจ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ได้พาผู้เข้าร่วมงานลงพื้นที่เพื่อศึกษาโครงการฯ ได้แก่ หม้อแปลงจมน้ำ (Submersible Transformer), โครงการ Block 28, การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่จอดรถ (Solar parking) และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station) 

 
 
 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและพาผู้เข้าร่วมงานศึกษาพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง สถานีย่อยปทุมวัน โดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ให้การบรรยาย

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและการลงศึกษาพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานอัจฉริยะ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดเมืองอัจฉริยะอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Share

News & Events