news
|

PMCU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY ประเทศไต้หวัน

Date

01 Jan 70-01 Jan 70

13 กันยายน 2566 รศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะจาก INSTITUTE FOR INFORMATION INDUSTRY ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง SAMYAN SMART CITY โดยมี ดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการ SMART CITY สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมบรรยายให้ความรู้ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share

News & Events