smart
Governance

 

Smart Governance  การรับฟังความเห็นของชุมชน คนในชุมชนและผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน QR Code ที่ติดไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งตรงถึงผู้บริหาร เป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะและข้อมูลเปิด (Open Data) ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ภาคเอกชนและสตาร์ทอัพสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

 

ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันจับมือชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า

การพัฒนาเมืองนั้นสำคัญต่อชุมชนมากเพียงใด การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสำคัญมากด้วยเช่นนั้น PMCU จึงมีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสในการร่วมมือกันพัฒนาย่าน โดยนอกจากจะทำงานร่วมกับคนภายในชุมชนในโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังมีอีกหลายโครงการที่ได้ดำเนินงานร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมากมาย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับย่านนี้

เช่น โครงการ “สยามสแควร์โฉมใหม่ ไร้สาย” ที่ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและพันธมิตรด้านโทรคมนาคมอย่าง บจก. ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น นำสายสื่อสารและสายไฟลงใต้ดิน ที่นำร่องโครงการในปี 2563 และขยายผลไปยังพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ซึ่งนอกจากจะให้ความสวยงามแก่ทัศนียภาพแล้ว ยังสร้างความปลอดภัยและเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีโครงการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ร่วมกับเทศกิจ เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมให้แก่พ่อค้าแม่ค้าภายในย่านสามารถค้าขายได้อย่างมีระเบียบ สามารถหารายได้อย่างยั่งยืน และเอื้อต่อการใช้ชีวิตและการสัญจรของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และยังมีอีกหลากหลายโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนหลากหลายรูปแบบ เช่น การติดตั้งหลังคาโซล่าร์ (Solar Roof) โครงการสถานีพลังงานอัจฉริยะ โครงการฟรี Wi-Fi ในพื้นที่ โครงการรีไซเคิลและบำบัดน้ำเสีย โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และโครงการ Zero Waste เป็นต้น

 

เดินหน้าสู่ “Open-minded City” เมืองที่เปิดกว้างทางความคิด

ในยุคที่การสื่อสารและเทคโนโลยีก้าวหน้า เชื่อมให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและทั่วถึงมากขึ้น ทาง PMCU จึงมีนโยบายในการเดินหน้าสู่ “Open-minded City” หรือเมืองที่เปิดกว้างทางความคิด ซึ่งคนในชุมชนจะมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือร่วมพัฒนาเมืองแห่งนี้ไปด้วยกันอย่างทันสมัย ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการแสดงความคิดเห็นผ่าน QR Code เสมือนได้ส่งข้อความส่งตรงถึงผู้บริหาร อันจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ไปด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดต่อชุมชนและสังคม

นอกจากนั้น คนทั่วไปยังสามารถเข้าถึงข้อมูลในการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรในรูปแบบ OPEN DATA ที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกองค์กรได้เข้าถึงอย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและสตาร์ทอัพต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการขับเคลื่อนเมือง ขับเคลื่อนชุมชน ธุรกิจในพื้นที่ไปข้างหน้า และยังช่วยในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อีกด้วย

 

CITY AS PARTICIPATORY GOVERNANCE

  • Communication & Suggestion Channel
  • Participation of Citizens in Community

CITY AS TRANSPARENCY

  • Open Data : Web Service / Web API / Public Access

GOVERNANCE SERVICE

  • Digital infrastructure :
    • Underground Fiber Optic Network Cover 100%
    • Free WiFi
Image
Participation of citizen & Open data