News
|

รับมอบหม้อแปลงใต้น้ำ ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดคาร์บอน ที่แรกของโลก Submersible Transformer Low Carbon

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

26 ต.ค.65 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ หม้อแปลงใต้น้ำ ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดคาร์บอน (Submersible TransformerLow Carbon) ที่แรกของโลก ซึ่งนำร่องติดตั้งที่ สยามสแควร์ บริเวณริมถนนอังรีดูนังต์ จาก คุณประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการ บริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้าจำกัด และ คุณนพชัย ถิรทิตสกุล ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด โดยมี รศ.ดร. จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธี

สำหรับหม้อแปลงซับเมอร์สเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ลดคาร์บอนได้ถึง 100 ล้านตันต่อปี เพื่อนำร่องความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย ความทันสมัย รวมถึงการจัดการความมั่นคงด้านพลังงาน ตามนโยบายการเพิ่มศักยภาพเมือง สร้างมิติใหม่การเป็นเมือง SMART CITY ของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการยกระดับเป็นมหานครแห่งอาเซียน เป็นเมืองท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งลดพลังงาน ลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ภายในปี 2065
ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับพื้นที่สยามสแควร์เป็นต้นแบบของ SAMYAN SMART CITY ในการจัดการความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการนำสายไฟฟ้าและหม้อแปลงลงดินทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้พื้นที่แห่งนี้มีภูมิทัศน์สวยงาม มีความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งสยามสแควร์จะเป็นโครงการนำร่องไร้สายครอบคลุมทั้งหมดกว่า 63 ไร่ ถ้ายกระดับเมืองอัจฉริยะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากนี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำการขยายผลต่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่มีมากกว่า 1,000 ไร่ เพื่อการพัฒนานำสายไฟลงดินทั้งหมด

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม