News
|

อาคารจัตุรัสจามจุรี ได้รับรางวัลอาคารมาตรฐานตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2023 ระดับ STANDARD ประเภท “อาคารสำนักงาน”

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

📣📣อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ได้รับรางวัลอาคารมาตรฐานตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS 2023” ระดับ STANDARD ประเภท “อาคารสำนักงาน” ตามโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 7 ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ภายใต้เเนวคิด “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” ❤❤❤
สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินอาคาร เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards จะพิจารณาจาก 2 ด้านคือด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (Management of Energy Achievement Index : MEA Index ) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ MEA ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีเหมาะสมกับผู้ใช้งานภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งานอาคาร โดยให้ความสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย CO, CO2, PM 2.5, PM 10, TVOCs, Formaldehyde อ้างอิงกับค่ามาตรฐานของทั้งในและต่างประเทศ และอาคารต้องผ่านหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทั้ง 2 ด้านจึงจะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ดังกล่าว
 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม