News
|

PMCU ต้อนรับคณะดูงานกิจกรรม Bonding “CHULA OPEN HOUSE” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(PMCU) ให้การต้อนรับคณะดูงานกิจกรรม Bonding “CHULA OPEN HOUSE” หลักสูตร WiNSx ซึ่งโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันโดยในโอกาสนี้ รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ยังให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวความคิดในการออกแบบสวนอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และ ผศ.ดร.สิริธร ศรีชลาคม รองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง “CU Art Town” ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม