News
|

PMCU ร่วมประกาศเจตนารมณ์กิจกรรม “BKK ZERO WASTE” ต่อยอดโครงการไม่เทรวมในเฟสที่ 2 ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยองค์กรภาคีทุกภาคส่วนกว่า 100 องค์กร ร่วมแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางผ่านกิจกรรม “BKK ZERO WASTE” ต่อยอดโคงการรไม่เทรวม ในเฟสที่ 2 ในโอกาสนี้สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) โดยคุณสุวรรณา เหล่าผลเจริญ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) โดยก่อนหน้านี้ “BKK ZERO WASTE” ไม่เทรวมได้เดินหน้านำร่อง 3 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตปทุมวัน และ เขตหนองแขมเพื่อส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน สาธารณชน ตระหนักถึงปัญหาขยะ พร้อมมีส่วนร่วมในการลดการสร้างขยะและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
 
 
 
 
 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม