News
|

PMCU ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเขตปทุมวัน

วัน

01 Jan 70-01 Jan 70

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมพิธีเปิดโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเขตปทุมวัน ตามโครงการอากาศสะอาดของเขตปทุมวัน ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเขตปทุมวันตามโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อสุขภาพ และร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อน รวมถึงขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคประชาสังคม และเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตปทุมวัน สร้างพลเมืองตื่นรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสาธารณะ เพื่อการปกป้องตนเองด้านสุขภาพและการประเมินผลกระทบจากวิกฤตปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรการประเมินกรุงเทพธุรกิจอากาศสะอาดต้นแบบ (BMA-BLEZ) ในธุรกิจภาคเอกชน และทดลองระบบการจัดการพื้นที่การปล่อยมลพิษต่ำในเขตเมือง ให้เป็นต้นแบบกับพื้นที่อื่น

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 21 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานเขตปทุมวัน 2. สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. 3. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 4. ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 5. สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน 6. กองบังคับการตำรวจจราจร 7. กรมการขนส่งทางบก 8. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 9. วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 10. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 11. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 13. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 14. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15. บริษัท เออร์เบินโมบิลิตี้ เทค จำกัด 16. สมาคมราชกรีฑาสโมสร 17. บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) 18. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 19. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 20. ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ 21. บริษัท ลิโด้ คอนเน็คท์ จำกัด

 

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม