News
|

SAMYAN SMART CITY EV POLICY

วัน

09 Aug 22-09 Aug 22

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) ได้ดำเนินโครงการสามย่านสมาร์ทซิตี้ (Samyan Smart City) สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เป้าหมายเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (net-zero) รวมถึงในส่วนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการใช้ Non-fuel Vehicle เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 และมลภาวะทางอากาศภายในพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยรองรับและส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ในพื้นที่มากขึ้น โดยได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม