Category: news

พิธีลงนามสัญญาโครงการจ้างเหมาติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

U33 ที่พักอาศัยสำหรับนิสิตจุฬาฯ ทันสมัย ใจกลางพื้นที่จุฬาฯ อย่างแท้จริง

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สามย่านสมาร์ทซิตี้ บรรยายความรู้ “พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)” ให้แก่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

Samyan Market received Bangkok Premium Market Awards

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

SAMYAN SMART CITY EV POLICY

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

SIAM SQUARE a trendsetter spot worth exploring

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ON THE ROAD : THE NEW SIAM SQUARE

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

The signing of a cooperation agreement on wastewater treatment and recycling projects (WATER RECYCLING).

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN. Ready to open for service in February 2020

BLOCK 28 CREATIVE AND STARTUP VILLAGE @ SUANLUANG SAMYAN พร้อมเปิดให้บริการ กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :

Take part in helping to reduce PM2.5 dust with SMART MOBILITY in the CHULA SMART CITY project.

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน และกายภาพ จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนโยบายที่เปิดให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนารูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ในการดูแลของจุฬาฯ และพัฒนาชุมชนเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุดได้ปรับปรุงทัศนียภาพ ความสวยงาม และความเรียบร้อย ของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

โครงการ FAAMAI ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในความตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome อันเป็นโดมจีโอเดสิกเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 ม. ซึ่งเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ทที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ท ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่างๆ เป็นต้น

17 กันยายน 2563 4. รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน และนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป มร.เคนทาโร่ มัตสึมุระ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ อิมแพค โซล่าร์ กรุ๊ป คุณธงชัย วิจารณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด คุณภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย คุณชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Energy บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และดร.สมบัติ วนิชประภา ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทซิตี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโครงการ PMCU Solar Carpark ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิด ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ’ (Chula Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมพื้นที่หลังคา 4,000 ตารางเมตร มีกำลังติดตั้งขนาด 770 กิโลวัตต์ ซึ่งมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าไฟฟ้า 4.4 ล้านบาทต่อปี พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถบริเวณลาดจอดรถตลาดสามย่าน

 

 

 

งาน SUANLUANG SQUARE FIELD & FLEA MARKET
ย่านสุดคูลอันดับ 16 ของโลก

เป็นงาน ART & CRAFT ที่ไม่เหมือนใคร
ในบรรยากาศสุดคูล
สมกับการได้รับโหวต ในย่านสามย่าน – จุฬาฯ


 

 

อิน
by INDA

 

5 – 13 Feb 2022 | 10:00 – 19:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม :