News
|
Event
|

“CHULA SMART CITY” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วัน

16 Oct 20-16 Oct 20

สถานที่

SAMYAN

16 ตุลาคม 2563 ที่งาน Thailand Smart City Week 2020 รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รับมอบใบประกาศจาก คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในโอกาสที่โครงการ “Chula Smart City” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 สามย่านมิตรทาวน์

สำหรับงาน Thailand Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทยที่มาพร้อมแนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลก พร้อมสานต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ ทั้งภายในประเทศและระดับสากล ขณะที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆ และตื่นตาตื่นใจไปกับสาระความรู้ รวมถึงกิจกรรม 4 โซนหลักตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ได้แก่

โซนที่ 1 Smart City PLAYs: กิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาของเมืองและยกระดับ คุณภาพชีวิตและเป็นอยู่ของประชาชน เช่น Smart Pole, E-Scooter, Robot เป็นต้น

โซนที่ 2 Smart City LEARNs: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพแห่งอนาคตได้

โซนที่ 3 Smart City HACKs: การค้นหา ไอเดียในรูปแบบของ Urbanhacks ที่ให้ ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตผ่าน Idea Wall

โซนที่ 4 Smart City MEETs: กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการพบปะระหว่าง ผู้ประกอบการ เอกชน และหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

งาน Thailand Smart City Week 2020 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคมนี้

แชร์

ข่าวสารและกิจกรรม